Rövidített adatvédelmi tájékoztató

 

Az Alapítvány a Budapesti Állatkertért rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Az Alapítvány a Budapesti Állatkertért (székhely: 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.,
nyilvántartási szám: 01-01-0003345, adószám: 18008481-2-42, telefonszám: (36-1) 363-3701, email:
info@alletkertialapitvany.hu, önállóan képviseli: Montskó Éva elnök), mint adatkezelő
fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek
adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton
tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és
adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár
el.


Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és
ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan
elérhető a http://www.allatkertialapitvany.hu/ oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1146 Budapest, Állatkerti korút 6-12. cím alatt.

Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek
tehát elsődlegesen a látogatók, valamint azok, akik az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődnek, de fogyasztóvá nem válnak, továbbá az Adatkezelő Munkatársai, az Adatkezelő
természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő?
Információ kérésével és nyújtásával kapcsolatos adatkezelés,  Jelképes örökbefogadással kapcsolatos adatkezelés, Támogatói és nevelőszülői hozzájárulással kapcsolatos adatkezelés, Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés, Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés, Munkatársak adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés, Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing.


Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?
Adatkezelő a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésenként eltérő, de
elsődlegesen személyes adatokat, így például név, e-mail cím, telefonszám, másodsorban ezekhez
kapcsolt egyéb, nem személyes adatokat kezel. A kezelt adatok köreit az egyes adatkezelések
vonatkozásában a Szabályzat pontosan meghatározza.

Melyek az adatkezelések céljai?
Az adatkezelések általános céljai a következők: az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések
előkészítése, megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása.
Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységekhez köthetőek és a Szabályzat 10.
fejezetében kerültek meghatározásra.
Az adatkezelések céljai alapvetően az adatkezelések hétköznapi értelembe vett céljaival egyeznek meg.


Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?
Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő
előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a
Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással. A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti.
Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező.
Az említett jogszabályokon kívül az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII.
törvény, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat?
Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés
önkéntes, vagy kötelező. Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes
adatainak törléséig, vagy bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.
Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.


Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az
esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el.
Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára  megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.
Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is
megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés
esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához való jog, az adatok zároláshoz/ korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetében kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és
hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki
nem zárja, – az info@alletkertialapitvany.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, www: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75,
Tel: (06 1) 457 7100, Fax: (06 1) 356 5520, E-mail: info@nmhh.hu,

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Adatkezelő kijelenti, hogy a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja; a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok
számai a http://www.allatkertialapitvany.hu/ oldalon megtalálhatóak.

A Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső
szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2017. március hó 1. nap

Montskó Éva
elnök
Alapítvány a Budapesti Állatkertért

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink