Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

Alapítvány a Budapesti Állatkertért
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................ 1
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS .................................................................................................... 2
2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ....................................................................................................... 5
3. A SZABÁLYZAT CÉLJA ................................................................................................................. 5
4. SZABÁLYZAT HATÁLYA................................................................................................................ 6
5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI ....................................................... 7
6. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ............................................................................................................. 14
7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE, CÉLJA ........................................................................... 15
8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás és kötelező adatkezelés .... 16
9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ............................................................................................. 19
10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI
19
10.1 Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele .................................................. 19
10.2 Információ kérése ............................................................................................................ 20
10.3 Hírlevél küldése ................................................................................................................. 21
10.4 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing ................................................ 22
10.5 Jelképes örökbefogadás ............................................................................................... 24
10.6 Nevelőszülői hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés ..................... 25
10.7 Támogatói hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés ........................ 26
10.8 Panaszkezelés .................................................................................................................... 27
10.9 Munkatársak adatainak nyilvántartása ..................................................................... 28
10.10 Weboldal látogatási adatok .................................................................................... 31
11. ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS ................................................. 33
12. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ............................................................................................................... 35
13. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI....................................................................................... 37
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................ 39
BEVEZETÉS
1. Az Alapítvány a Budapesti Állatkertért, mint adatkezelő ezúton
tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának
látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)),
hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért
adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az
időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső
szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata
elérhető a http://www.allatkertialapitvany.hu/ weboldalon, továbbá
papír alapon is elérhető a Központi Iroda recepcióján. A fentiek alapján a
Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek
tekinti, és működése során annak értelmében jár el.
2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára az
Adatkezelő által biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az
Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza.
3. Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen
az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015.
szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető
legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén
példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes
adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében
tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy
sem.
4. Bár az előzetes tájékoztatás kötelezettségét jelen Szabályzattal az
Adatkezelő teljesíti, de a könnyebb olvashatóság és átláthatóság
érdekében a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő Adatvédelmi
Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat mellékletének tekintendő, és
amelyet a Szabályzat magyaráz és tölt meg részletes tartalommal.
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
1. Adatkezelő a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és
annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak részletes áttekintését.
- Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő
szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
- Központi iroda: a természetben a 1146 Budapest, Állatkerti korút 6-12.
szám alatt található ingatlan, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3
alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő
tájékozottság;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja,
így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 2. fejezet 1. pontja
alapján meghatározott személy;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, példálózó
felsorolással élve: információkérés, örökbefogadás, stb.;
- Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
- Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
- Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem
állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes
személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a
személyes adatot nem lehet kapcsolni;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb
érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a
könyvelési feladatok ellátása;
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;
- Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés;
- Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő
és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési
segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását
követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek
az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai
és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek
vagy végezhetnek;
- Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb
jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő
szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és
adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal
kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban
az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és
harmadik személyek irányában;
- Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az
adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy
másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek
az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;
- Weboldal: a http://www.allatkertialapitvany.hu/ portál és minden
aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
- Közösségi oldal: példálózó felsorolással élve a
https://www.facebook.com/allatkertialapitvany/?fref=ts linken elérhető
oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
1. Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából
Adatkezelő:
a) az Alapítvány a Budapesti Állatkertért
a. székhely és tényleges adatkezelés címe: 1146 Budapest, Állatkerti
körút 6-12.
b. nyilvántartási szám: 01-01-0003345
c. adószám: 18008481-2-42
d. internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges
adatkezelések webhelyei):
i. http://www.allatkertialapitvany.hu/
ii. https://www.facebook.com/allatkertialapitvany/?fref=ts
e. telefonszám: (36-1) 363-3701
f. e-mail: info@allatkertialapitvany.hu
önállóan képviseli: Montskó Éva elnök
b) a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az Alapítvány a
Budapesti Állatkertért teljes felelősséget vállal az érintettek személyi
köre és harmadik személyek irányában.
2. Hivatkozva az a) és b) alpontokra, az Adatkezelő kifejezésen érteni kell a
Munkatársat is, ha a Szabályzat szövegéből más nem következik.
3. A SZABÁLYZAT CÉLJA
1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba
kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető
elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében,
hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a
vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak
megfelelően.
2. Hivatkozva a 2.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja
annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos
jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így
különösen, de nem kizárólagosan
- az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.
3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az
iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül
vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által
meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek
információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a
vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá
az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
4. SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2017. március hó 1. napjától további
rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály kiterjed
i. az Adatkezelőre, valamint
ii. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá
tartozó adatkezelések tartalmazzák,
iii. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit
az adatkezelés érinti.
3. Hivatkozva a 2. pont ii. és iii. alpontjaiban meghatározottakra, az
érintettek személyek köre az alábbiakban kerül további meghatározásra,
magyarázó pontosításra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a
természetes személyeknek az adatait kezeli, akik
i. a számukra elérhető úton keresztül vagy módon – például
elektronikus úton, az info@allatkertialapitvany.hu e-mail
címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy
telefonon, vagy személyesen –
1. ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,
2. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy
megigényelték; vagy
3. ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból
vagy célból jelentkeztek;
ii. az Adatkezelő Munkatársai (ha Munkatársat foglalkoztat az
Adatkezelő);
iii. az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem
természetes személy Partnereinek képviselői,
kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói;
4. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden
szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat
tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan
és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében
Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló iratkezelési
szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti
általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya
kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.
5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az
EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra
és az érintettek felé tájékoztatásra.
2. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az
info@allatkertialapitvany.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy
Adatkezelő más elérhetőségén (lásd 2. fejezet) keresztül élhet.
3. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011.
évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett
kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad
a. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
b. az adatkezelés céljáról,
c. az adatkezelés jogalapjáról,
d. az adatkezelés időtartamáról,
e. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
f. adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a
forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
g. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a
profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
h. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
j. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az
adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem
nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell
tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező
jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes
adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az
adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a
nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
kezelésének egyéb korlátozását.
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy
üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében,
továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi
érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi
érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő
fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából -
beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -,
továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
6. Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január
31-éig értesíteni köteles.
7. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor ha a
személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az
Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
8. A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig
köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
9. Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi
CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
alapján, ha
a. az adat kezelése jogellenes;
b. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt;
d. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
e. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
f. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
g. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
h. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk
(1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
10. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta
a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
- Magyarázat: Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán
nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok
nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más
adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt
verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet
szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is
lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok minden lehetséges
elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a
tényleges joggyakorláshoz.
11. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az
„elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a
következők:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való
jog gyakorlása;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása;
c. népegészségügy területét érintő közérdek;
d. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez
való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
12. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést.
13. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
14. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a
vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
15. Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
a. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
b. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
c. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
16. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
17. Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az
érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény
korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a
büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy
önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió
jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és
munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából -
beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az
érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
18. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a
kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy
törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb
lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
19. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának
megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az
érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni
köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem
valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot,
valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a
bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás
lehetőségét.
20. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy
a. a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
b. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
21. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
22. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
23. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának
kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő
vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
24. Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
- Egy példa erre: Az érintett a személyes adatainak marketing célú
értékesítése (eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez
hozzájárult. Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a
továbbiakban kezelni nem lehet.
25. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
26. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az
Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
27. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az
Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
28. Érintett jogai az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban, ideértve a
profilalkotást:
29. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes
jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor
kerülhet sor, ha a döntést
a. valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták,
feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
b. olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit
biztosító intézkedéseket is megállapítja.
30. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet -
kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről,
valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.
31. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani.
32. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel,
panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
33. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
34. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az
esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
35. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az
érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó
által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az
Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
36. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével
okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
6. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
1. Jelen Szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem
lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
2. A Szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése
napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak
olyan kérdésekben, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.
a. „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b. „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes
adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.
c. „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és
kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.
d. „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok
pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel
szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
e. „Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának
olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig
teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására is figyelemmel.
f. „Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések
alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik
a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés,
valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozásáról.
g. „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak,
és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért,
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
h. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel
akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
7. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE, CÉLJA
1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, a 10. fejezetben meghatározott
adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
c. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges;
f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
g. Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik
ellátása során végzett adatkezelésre.
2. Magyarázva és kibontva az 1. pont a-g. alpontjait, az adatkezelések
általános céljai a következők:
a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése,
megkötése, végrehajtása, így különösen
i. az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük
történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz;
ii. az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az
érintettel történő szerződés megkötése és a megkötött
szerződés bizonyítása céljából;
iii. az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból
fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban;
iv. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló
egyéb adatállományok kezelése;
v. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába,
amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába
történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett
előzetesen hozzájárult;
vi. a Partner adatainak továbbítása más érintett irányába;
b. érintett és Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos
érdekeinek érvényesítése;
c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a
szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények
érvényesítése;
d. visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által
történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése,
ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.
3. Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során
pontosan is megnevezi az adatkezelés egyedi jogalapját/jogalapjait és
célját/céljait.
8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás és kötelező
adatkezelés
1. Főszabály az, hogy az adatkezelés (lásd 10. fejezet) jogalapja az érintett
előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása
alapján.
2. Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint
elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát
a. az önkéntességet,
b. a határozottságot (egyértelműséget) és
a tájékozottságot is teljesíti.
3. Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes
adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson,
mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a
weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen
Szabályzatot is, automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást,
amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által
üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott
tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.
4. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett
beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett
hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania,
hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.
- Példák: a weboldalon található elérhetőségek használata
ügyfélkapcsolat céljával, vagy a weboldalon jelölőnégyzet
használata feliratkozáshoz/elfogadáshoz/hozzájáruláshoz.
5. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja
meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel.
- Egy példa lehet erre: egy személyes adatokat is tartalmazó,
bármilyen célú nyilatkozaton, elkülönített helyen és jelölőnégyzettel
történő hozzájárulás adása.
6. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult
arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
7. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag
a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.
8. A 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy ha az érintett
cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy
javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az
érintett személyes adatai kezelhetőek.
9. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az említett törvény
rendelkezése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
10. Az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk 1. bek. alapján a 16. életévét be nem
töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti
szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
11. A 9. pontnak megfelelően, az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető
technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben
ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog
gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.
12. A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat
felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha
személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.
13. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az
adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a
Munkatársat és Partnert is – részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban
és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek
tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.
14. Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adóés
vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről
szóló 2003. XCII. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.
évi LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített
foglalkoztatási jogviszony és megbízási jogviszony esetén. A törvényi
kötelezettségeket, a rögzítendő és átadandó adatokat, valamint a
követendő eljárást a jelen Szabályzat és az említett jogszabályok, valamint
az adó- és vámhatóság tájékoztatói, hirdetményei tartalmazzák
részletesen.
15. Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint
fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a panasz tartalma, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a
jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a
fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz
egyedi azonosítószáma vonatkozásában. A kötelező adatkezelés a fenti
adatok vonatkozásában a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5
év.
9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
1. Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési
tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében
a. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
b. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így
személyes adatainak törléséig,
c. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének
végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
d. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony
kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos
Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.
2. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati
rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.
3. Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban
meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett
időtartamot is meghatározhat.
10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK
KÖREI
10.1 Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek
kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési
tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden
adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a
szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen
fejezetben meghatározott személyes adatokat - az egyes alpontokban
foglalt kivételekkel - az Adatkezelő a jelen Szabályzat 8.1. szakaszában
meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett
kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az
érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának
beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli azokat.
2. A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt
adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések
meghatározása során tájékoztatja.
3. Általános szabály, hogy
a. az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok
megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű
megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
b. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes
adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más
megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az
adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott
Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t
foglalkoztat.
c. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét
– előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik
személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon
alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz
minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az
adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
d. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok
módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az
adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő
e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott
adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség
nincs megadva: info@allatkertialapitvany.hu
e. az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok
érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltétele.
4. Adatkezelő a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba
vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a
http://www.allatkertialapitvany.hu/ oldalon megtalálhatóak.
10.2 Információ kérése1
1 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak
megadása mellett.
4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
• név*
• telefonszám
• e-mail cím*
• kérdés tartalma*
5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és
kapcsolattartás.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton
keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő
szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére –
ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha
érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta,
azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést
pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
10.3 Hírlevél küldése2
1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más
módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel
hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4. A kezelt adatok köre:
• név*
2 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
• e-mail cím*
5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű
általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb
akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról,
elmaradásáról.
6. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz.
mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő
nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
8. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli
az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem
iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést
nem ad.
9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján,
valamint az info@allatkertialapitvany.hu e-mail címre küldött lemondási
kérelem útján.
10. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Alapítvány a
Budapesti Állatkertért, 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.
11. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél
küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az
érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél
küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16.
napon az Adatkezelő törli az adatállományból.
12. Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a
hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát
vezet.
13. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon
közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre
kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik”
linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével
törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi
oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal
adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.
10.4 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más
közösségi oldalakon.
2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata
és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet
önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő
közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt
vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
• érintett publikus neve
• publikus fotója
• publikus e-mail címe
• publikus egyéb adata
• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
• érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye
5. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az
azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak
közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A
közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról
is.
6. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő
tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve,
a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett
az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel
hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját
üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva
iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem
kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
7. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a
közösségi oldal lehetővé teszi.
8. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt
összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi
portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni
kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
9. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült
felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli
hozzájárulását a képek közzététele előtt.
10. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott
közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal
adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
10.5 Jelképes örökbefogadás3
1. Adatkezelő lehető veszi, hogy érintett a jelképesen örökbe fogadhassa az
Adatkezelő gondozásában levő állatot a vonatkozó örökbefogadási
szabályzat alapján, így az adott állat nevelőszülőjévé válik.
2. A jelképes örökbefogadás a vonatkozó szabályzat önkéntes elfogadásán
a szabályzatban meghatározott feltételek önkéntes teljesítésén alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
gondozásában levő állatot jelképesen örökbefogadni kívánja adatainak

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink