Rövidített adatvédelmi tájékoztató

 

Az Alapítvány a Budapesti Állatkertért
rövidített adatvédelmi tájékoztatója
Az Alapítvány a Budapesti
Állatkertért (székhely: 1146
Budapest, Állatkerti körút 6-12.,
nyilvántartási szám: 01-01-0003345,
adószám: 18008481-2-42,
telefonszám: (36-1) 363-3701, email:
info@alletkertialapitvany.hu,
fax: ---, önállóan képviseli: Montskó
Éva elnök), mint adatkezelő
fontosnak tartja ügyfelei és minden
egyéb érintett természetes
személy(továbbiakban: érintettek)
adatkezeléshez kapcsolódó
jogának tiszteletben tartását és
érvényre juttatását, ezért ezúton
tájékoztatja az érintetteket, hogy
tiszteletben tartja az érintettek
személyhez fűződő jogait, és
adatkezelése során a magyar
hatályos jog anyagi és eljárásjogi
szabályai, a mindenkor hatályos
Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat, valamint egyéb más
belső szabályzatok értelmében jár
el.
Jelen rövid adatvédelmi
Tájékoztató az Adatkezelő
Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatának (továbbiakban:
Szabályzat) rövid kivonata, amely
azzal a céllal jött létre, hogy az
érintetteket tömören tájékoztassa
az Adatkezelő adatvédelemmel
kapcsolatos szabályairól. Jelen
Tájékoztató a Szabályzat
mellékletének tekintendő, és a
Tájékoztatóban nem tárgyalt
kérdéskörök, témák
vonatkozásában a Szabályzat,
valamint a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, és
ezekkel együtt értelmezendő. A
Tájékoztató és a Szabályzat teljes
terjedelmében folyamatosan
elérhető a
http://www.allatkertialapitvany.hu/
oldalon, valamint papír alapon az
adatkezelés tényleges helyszínén, a
1146 Budapest, Állatkerti korút 6-12.
cím alatt.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden,
bármely meghatározott, személyes
adat alapján azonosított vagy -
közvetlenül vagy közvetve -
azonosítható természetes személy,
akinek adatait az Adatkezelő kezeli,
továbbá azon személyek, akik
jogait vagy jogos érdekeit az
adatkezelések érintik. Az érintettek
tehát elsődlegesen a látogatók,
valamint azok, akik az Adatkezelő
termékei, szolgáltatásai iránt
érdeklődnek, de fogyasztóvá nem
válnak, továbbá az Adatkezelő
Munkatársai, az Adatkezelő
természetes személy Partnerei, nem
természetes személy Partnereinek
képviselői, kapcsolattartói, esetleg
egyéb munkavállalói.
Milyen adatkezelési
tevékenységeket végez az
Adatkezelő?
Információ kérésével és nyújtásával
kapcsolatos adatkezelés
Jelképes örökbefogadással
kapcsolatos adatkezelés
Támogatói és nevelőszülői
hozzájárulással kapcsolatos
adatkezelés
Panaszkezeléssel kapcsolatos
adatkezelés
Hírlevél küldéssel kapcsolatos
adatkezelés
Munkatársak adatainak kezelésével
kapcsolatos adatkezelés
Közösségi oldalakon történő jelenlét
és marketing
Milyen adatokat kezel az
Adatkezelő?
Adatkezelő a Szabályzat 10.
fejezetében meghatározott egyes
adatkezelésenként eltérő, de
elsődlegesen személyes adatokat,
így például név, e-mail cím,
telefonszám, másodsorban ezekhez
kapcsolt egyéb, nem személyes
adatokat kezel. A kezelt adatok
köreit az egyes adatkezelések
vonatkozásában a Szabályzat
pontosan meghatározza.
Melyek az adatkezelések céljai?
Az adatkezelések általános céljai a
következők: az Adatkezelővel kötött
vagy kötendő szerződések
előkészítése, megkötése,
végrehajtása, Adatkezelő jogi
kötelezettségeinek teljesítése, jogos
érdekeinek érvényesítése,
visszaélések megelőzése,
kivizsgálása, feltárása.
Az adatkezelések egyedi céljai az
egyes adatkezelési tevékenységekhez
köthetőek és a Szabályzat 10.
fejezetében kerültek meghatározásra.
Az adatkezelések céljai
alapvetően az adatkezelések
hétköznapi értelembe vett céljaival
egyeznek meg.
Milyen felhatalmazás és milyen
jogszabályok alapján kezeli az
adatokat az Adatkezelő?
Főszabály az, hogy az adatkezelés
jogalapja az érintett önkéntes
hozzájárulása az Adatkezelő
előzetes tájékoztatása alapján,
amelyet megadhat nyilatkozatban,
szerződés keretében, vagy a
Szabályzat szerinti más módon,
vagy ráutaló magatartással.
A hozzájárulás kizárólag akkor
tekinthető jog szerint
elfogadhatónak, ha mindhárom
tartalmi követelményt, tehát
az önkéntességet, a
határozottságot (egyértelműséget)
és a tájékozottságot is teljesíti.
Ezen felül az adatok kezelését
jogszabály kötelezően elrendelheti,
ekkor az adatkezelés kötelező.
Az említett jogszabályokon kívül az
Adatkezelő elsősorban az
információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az
adózás rendjéről szóló 2003. XCII.
törvény, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény,a gazdasági
reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
továbbá egyéb jogszabályok, és
hatósági ajánlások alapján kezeli
az adatokat.
Az adatkezelő mennyi ideig kezeli
az adatokat?
Az adatkezelés időtartama függ az
adatkezelési tevékenységtől, és
attól, hogy az adatkezelés
önkéntes, vagy kötelező.
Az adatkezelés időtartama minden
önkéntes alapon történő
adatkezelési tevékenység (lásd 10.
fejezet) esetében
a cél megvalósulásáig és a
személyes adatainak törléséig,
vagy
az érintett adatainak kezelésére
vonatkozó engedélye
visszavonásáig és így személyes
adatainak törléséig, vagy
bíróság vagy hatóság törlésre
vonatkozó döntésének
végrehajtásáig, vagy ilyen
rendelkezések hiányában – és
jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – azon jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig
tart, amely jogviszony kapcsán az
Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján
az általános elévülési idő 5 év.
Kötelező adatkezelés esetén a
törvény vagy önkormányzati
rendelet határozza meg az
adatkezelés hosszát.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő
Munkatársai, kizárólag a feladataik
elvégzéséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékben kezelhetik.
Ad át, továbbít adatot az
Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását az
Adatkezelő látja el, vagy ha a
feladatot kiszervezi, úgy abban az
esetben azt a Szabályzat I. sz.
mellékletében meghatározott
adatfeldolgozó(k) látja/látják el.
Ebben az esetben az
adatfeldolgozók felé ad át adatot
az Adatkezelő és felel az
adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által
meghatározott adatait szerződéses
Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha az Adatkezelő az
adattovábbítás előtt a Partnert az
érintett számára megnevezte, a
várható adatkezelési időt, valamint
célt meghatározta és érintett az
adattovábbításhoz hozzájárult.
Adatkezelő a Partnereket
hirdetmény vagy tájékoztató, így a
Szabályzat I. sz. melléklete útján is
megnevezheti, ha azt elérhetővé
teszi az érintettek számára.
Adatkezelő hatósági megkeresés
esetén, törvény felhatalmazása
alapján továbbíthat adatokat a
kérelmező hatóság felé.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelete alapján az
érintett jogai a következők: a
tájékoztatás joga, a helyesbítés
joga, a törléshez való jog, vagy más
néven az „elfeledtetéshez való
jog”, az adatok hordozhatóságához
való jog, az adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
tiltakozáshoz való jog, bírósághoz
fordulás joga, hatósághoz fordulás
joga.
Az egyes jogok részletes
meghatározásai a Szabályzat 5.
fejezetében kerültek
meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes
tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és
hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek
figyelmét, hogy az érintettek jogaik
gyakorlását – ha azt jogszabály ki
nem zárja, – az
info@alletkertialapitvany.hu e-mail
címre, vagy Adatkezelő más
elérhetőségre küldött nyilatkozattal
teheti meg. Az Adatkezelő a
nyilatkozatot a beérkezéstől
számított legrövidebb időn, de
maximum 15 napon belül
megvizsgálja és megválaszolja,
valamint megteszi a szükséges
lépéseket a nyilatkozatban, a
Szabályzatban, valamint
jogszabályban foglaltak alapján.
Hova fordulhatok az önrendelkezési
jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő,
kirekesztő tartalmakkal,
helyreigazítással, elhunyt személy
jogaival, jó hírnév megsértésével
kapcsolatos jogainak megsértése
esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése
esetén bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az Adatkezelő köteles
bizonyítani.
Abban az esetben, ha az
Adatkezelő az érintett adatainak
jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az
érintett az Adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.
Adatkezelő kijelenti, hogy
a közölt személyes adatokat
nyilvánosságra nem hozza, külföldre
nem továbbítja;
a bejelentés-köteles adatkezelési
tevékenységeket a Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál
nyilvántartásba vetette, a
vonatkozó hatósági határozatok
számai a
http://www.allatkertialapitvany.hu/
oldalon megtalálhatóak.
a Tájékoztatónak az időközben
módosulandó jogszabályi háttérrel,
a Szabályzattal és egyéb belső
szabályzattal való összehangolása
miatti megváltoztatására a jogot
fenntartja.
Kelt: 2017. március hó 1. nap
Montskó Éva
elnök
Alapítvány a Budapesti Állatkertért

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink